Vad gör vi?

Ungdomscoaching

Tonårscoaching Sverige erbjuder coaching för ungdomar.
Coachingen sker individuellt per elev eller i grupp.

2017-06-30 utdrag ur pressrelease
Elevcoachingsprojektet i hamn med goda resultat 

Tonårscoaching Sverige med ett team av tio utvalda ungdomscoacher har genomfört ett elevcoachingsprojekt. Syftet var att öka självkänslan och därigenom förebygga mobbing. En stor förväntan ligger också i att coachingen i kommande mätningar ska resultera i bättre skolresultat och högre andel gymnasiebehörighet för våra ungdomar. Den framsynta skolan där projektet ägde rum är Brandbergsskolan i Haninge kommun.

Projektet som pågått under läsåret 2016/17 omfattade eleverna i årskurs 8 och 9. Sammanlagt träffade ca 93 elever under 10 gånger en personlig coach. Mellan eleven och coachen varvades samtal och stärkande övningar kring frågor, om bland annat stress, motivation, gränssättning och självkänsla.

I skolan erbjöds dessutom föreläsningar i angelägna ämnen, såsom motivation, dataspelsberoende och ätstörningar.

För att se hur eleverna utvecklades gjordes kontinuerliga mätningar kring elevens välbefinnande, trivseln i skolan och synen på mobbing.  När projektet avslutades syntes en förbättring överlag. De områden som visade störst förändring uppåt var kring självförtroende, stress och oro, kommunikation med andra människor och gränssättning.  Det gick också att utläsa att koncentrationssvårigheterna hade sjunkit generellt, gemenskapen i klasserna hade ökat och utsattheten för kränkningar på sociala media hade sjunkit.

Anna-Lena Tegebro och Jan Ahlberg, som tillsammans driver Tonårscoaching Sverige var nöjda men inte överraskade av resultatet. De hade under projektets gång dels själva coachat elever men också handlett de andra coacherna och då kunnat se och höra vilken påverkan projektet haft.
Att ha en vuxen som odelat lyssnar bara på dig är en viktig nyckel till att förtroende kan byggas och samtal kan fördjupas. Nu hoppas Tonårscoaching Sverige att fler skolor ska visa intresse för att satsa på liknande projekt.

tonårscoaching
ungdomscoaching